Wijziging bestuurlijke organisatie

Raad van Commissarissen

Met ingang van 1-1-2023 hebben als gevolg van het bereiken van de maximale zittingsduur van 8 jaar de commissarissen de heer J.H.E. Vissers, voorzitter en mevrouw C.P.E. Abels hun commissariaat bij de woningstichting beëindigd.
Als nieuw lid van de Raad van Commissarissen is per 1-1-2023 benoemd mevrouw P.M.A. Hulst-Erkens voor een periode van 4 jaar.
En de heer R. Herben is op 1-2-2023 eveneens als nieuw lid van de Raad van Commissarissen benoemd voor een periode van 4 jaar.
De heer J. van Rijen zal vanaf 1-1-2023 de voorzittersrol van de RvC vervullen.

Algemeen Bestuur
Door het aflopen van hun 4-jarige benoemingstermijn en het zich niet opnieuw verkiesbaar stellen, zijn met ingang van 1-1-2023 de heren H.J.G.M. Huntjens, voorzitter en W. van de Wier, lid, teruggetreden als bestuurslid van de woningstichting.
Inmiddels is mevrouw A.M.H. Vankan per 1-7-2022 benoemd als bestuurslid en zal zij vanaf 1-1-2023 tevens de voorzittersrol van het Algemeen Bestuur vervullen.
Als bestuurslid Technisch Vastgoedbeheer is met ingang van 1-1-2023 de heer R.H.M. van Houten benoemd. Deze benoeming van een bestuurslid Technisch Vastgoedbeheer sluit aan bij het vernieuwde bestuursmodel dat met ingang van 1-1-2023 wordt ingevoerd waarbij het tot nu toe bestaande functionele onderscheid tussen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur komt te vervallen.
Alle 6 leden van het Algemeen Bestuur hebben een specifiek aandachtsveld, de bestuurssamenstelling en taakverdeling ziet er als volgt uit:
          Naam                                                          Bestuursfunctie                            Benoemd tot
  • Mevrouw A.M.H. Vankan,                             Voorzitter                                       1-7-2026
  • Mevrouw M.H.M.G. Leenders-Stassen,        Secretaris                                       1-1-2024
  • De heer J.E.J. van Kan,                                 Penningmeester                             1-9-2024
  • De heer J.M.M. Dauven,                               Bewonerszaken en Website           1-7-2024
  • De heer R.H.M. van Houten,                        Technisch Vastgoedbeheer             1-1-2027
  • De heer C. Savelkoul,                                   Voordracht van Bewonersraad      23-8-2025
Naast deze rol- en taakverdeling geldt dat conform de in artikel 12 van de statuten beschreven taken van het Algemeen Bestuur de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester als afgevaardigde van het volledige Algemeen Bestuur deze formele bestuurstaken verrichten.