Klachten over de woningstichting of haar dienstverleners

Woningstichting Berg en Terblijt en haar dienstverlener Woningstichting Maasvallei of andere bedrijven die onderhouds- of andere werkzaamheden aan het woningbezit van de woningstichting uitvoeren, zullen uiteraard altijd trachten de huurdersbelangen daarbij zo goed mogelijk te behartigen.
Maar het kan natuurlijk voorkomen dat u als huurder daar toch niet tevreden over bent, dan wel een andere reden hebt om daarover een klacht te willen indienen.

Mocht het melden  van uw ontevredenheid over de uitvoering van werkzaamheden of anderszins de wijze waarop uw belangen naar uw mening onvoldoende behartigd zijn, zowel bij Maasvallei als daarna bij het Bestuur niet tot een voor u acceptabel resultaat leiden kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie.

Vanwege de beperkte omvang en het vrijwel niet of slechts zeer sporadisch voorkomen van klachten heeft Woningstichting Berg en Terblijt geen eigen klachtencommissie. Met de klachtencommissie van Maasvallei is echter overeengekomen dat onze bewoners bij deze klachtencommissie een klacht over de woningstichting, of anderen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen indienen.
De klachtencommissie van Maasvallei zal dan op dezelfde wijze, zoals zij volgens het Klachtenreglement voor Maasvallei functioneert, ook de klacht van een bewoner of belanghebbende van Woningstichting Berg en Terblijt in behandeling nemen en daarover een uitspraak doen.

Een klacht kunt u schriftelijk indienen op het postadres van de woningstichting, zijnde :  
Postbus 548
6325 ZG Berg en Terblijt

Hoe de klachtencommissie vervolgens te werk gaat kunt u lezen in het reglement dat hiervoor bij Maasvallei Maastricht wordt gehanteerd en waaraan het Bestuur van Woningstichting Berg en Terblijt zich heeft gecommitteerd.

Klik hier voor het klachtenreglement van Maasvallei dat ook voor de bewoners van Berg en Terblijt van toepassing is