FORMELE VASTLEGGING IN DOCUMENTEN

Alle zaken die betrekking hebben op de formele statuten en de relevante onderwerpen inzake met name de "good governace" aspecten van de Woningwet, alsmede met de uitvoering van de taken en werkzaamheden door de woningstichting in het kader van de doelstelling ten behoeve van de sociale volkshuisvesting zijn in de onderstaande documenten vastgelegd.

In 2021 zijn door bestuur en commissarissen de diverse statuten en reglementen geƫvalueerd en waar nodig of gewenst bijgesteld of vernieuwd.

Beleids- en Ondernemingsplan 2022-2026

Statuten Woningstichting Berg en Terblijt 

Reglement Raad van Commissarissen 

Toezichtvisie & toezicht- en toetsingskader


Reglement Bestuur  

Mandateringsregeling

Reglement Financieel Beleid en Beheer

Treasurystatuut 

Investeringsstatuut

Verbindingenstatuut 

Integriteitscode 

Klokkenluidersregeling