De woonruimteverdeling en toewijzingscriteria

Woningstichting Berg en Terblijt verhuurt woningen in de sociale huursector, met een maximale huurprijs in 2021 van € 752,33.

Toewijzing
Om voor een woning van de woningstichting in aanmerking te komen moet u als woningzoekende staan ingeschreven bij de woningstichting.
Hoe u zich kunt laten inschrijven als woningzoekende bij de woningstichting kunt u lezen op deze website  onder de rubriek “Huren” bij de keuze “Inschrijven als woningzoekende”.

Nadat u via de website het inschrijfformulier hebt verzonden en u de betaling van de € 45,-- administratiekosten hebt verricht, ontvangt u van de woningstichting een bevestiging van uw inschrijving. Deze bevestiging is voorzien van uw inschrijfnummer. Met dit nummer kunt u te allen tijde informatie over uw inschrijving opvragen bij de woningstichting.

Indien u geen beschikking heeft over internet kunt u via ons telefoonnummer 043 60 40 854 een inschrijfformulier opvragen. Wel moet u dan zelf het inschrijfgeld van € 45,-- overmaken op de bankrekening die op het inschrijfformulier vermeld staat.

Alle vrijkomende woningen worden gepubliceerd op de website van de woningstichting www.woningstichtingbergenterblijt.nl onder de rubriek “Woningaanbod”.

Tevens worden er advertenties van vrijkomende woningen geplaatst in het 2-wekelijks contactblaadje in Berg en Terblijt. 

Indien u in aanmerking wilt komen voor een vrijkomende woning kunt u zich op de website daarvoor aanmelden, door middel van het emailformulier onder de knop "info@woningstichtingbergenterblijt" welke in de publicatie bij de rubriek “Woningaanbod” staat vermeld.
Indien u echter op dat moment nog niet als woningzoekende bij de woningstichting staat ingeschreven moet u zich, om überhaupt in aanmerking te kunnen komen, alsnog inschrijven als woningzoekende. Zoals hierboven aangegeven kan dit op de website onder de rubriek “Huren” bij de keuze “Inschrijven als woningzoekende”.

Van alle ontvangen aanmeldingen voor een vrijkomende woning wordt beoordeeld wie voor de betreffende woning in aanmerking komt. In beginsel is dit de woningzoekende die het langste als zodanig bij de woningstichting staat ingeschreven.

Van belang is ook dat de woningzoekende voldoet aan de toewijzingscriteria voor de betreffende woning, zo worden bijvoorbeeld gezinswoningen enkel toegewezen aan (1- of 2-ouder) gezinnen met 1 of meerdere kinderen, dan wel aan zogenaamde startende (dus jonge) gezinnen van twee personen zonder kinderen.
Toewijzing van een specifieke seniorenwoning geschiedt in beginsel vanaf de 60-jarige leeftijd. In bijzondere persoonlijke situaties, zoals bijvoorbeeld bij ernstige lichamelijke beperkingen, kan het bestuur hiervan afwijken. Inschrijving als woningzoekende voor specifieke seniorenwoningen kan pas vanaf de 55-jarige leeftijd. 
Bij het bepalen van de tijdsduur dat iemand staat ingeschreven geldt bij woningzoekenden die al van vóór hun 55-jarige leeftijd staan ingeschreven enkel de inschrijvingsduur vanaf de 55-jarige leeftijd.

Wettelijke regels voor toewijzing sociale huurwoningen
Tevens moet u voldoen aan de geldende wettelijke regels en bepalingen voor toewijzing van sociale huurwoningen. Zo mag het (gezamenlijk) inkomen voor mensen tot 65 jaar in beginsel in 2021 niet meer bedragen dan € 40.024,- per jaar. En is het, conform de huidige wetgeving, niet toegestaan om aan mensen met een (gezamenlijk) inkomen in 2021van maximaal € 32.200,- een té dure woning toe te wijzen. (Bij huishoudens van 3 of meer personen betreft dit in 2021 de woningen met een huurprijs van meer dan € 678,66 en bij huishoudens van 1 tot 2 personen meer dan € 633,25)

Bij de toewijzing kunnen er echter ook omstandigheden zijn die het noodzaken om van de basisregel van toewijzing aan de langst ingeschreven woningzoekende af te wijken, dit geldt echter alleen indien de specifieke situatie dit rechtvaardigt.
Tevens kan, indien noodzakelijk, van alle vrijkomende woningen een klein deel rechtstreeks door de woningstichting worden toegewezen aan een specifieke doelgroep woningzoekenden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de verplichte huisvesting van statushouders of andere probleemsituaties.

In het geval dat de vrijkomende woning vanuit de kandidatenselectie aan u kan worden toegewezen ontvangt u hiervan een concrete aanbieding met alle informatie omtrent de woning en de verdere procedure.

Na uw aanvaarding van de aanbieding en nadat de vrijkomende woning aan u verhuurd is, vervalt daarmee automatisch uw inschrijving als woningzoekende. Indien u op een later tijdstip opnieuw voor een huurwoning in aanmerking wilt komen moet u zich dan ook eerst opnieuw als woningzoekende laten inschrijven. Zie hiervoor op de website onder de rubriek “Huren” bij de keuze “Inschrijven als woningzoekende”.

Wij adviseren u ook regelmatig de website van de woningstichting te raadplegen voor eventuele nieuwe mededelingen met betrekking tot de woningtoewijzing en de bekendmaking van vrijkomende woningen