De woonruimteverdeling en toewijzingscriteria

Woningstichting Berg en Terblijt verhuurt woningen in de sociale huursector, met een maximale huurprijs in 2023 van € 808,06.

Toewijzing
Om voor een woning van de woningstichting in aanmerking te komen moet u als woningzoekende staan ingeschreven bij de woningstichting.
Hoe u zich kunt inschrijven als woningzoekende bij de woningstichting kunt u lezen op deze website onder de rubriek “Huren” bij de keuze “Inschrijven als woningzoekende”.

Nadat u via de website het inschrijfformulier hebt verzonden en u de betaling van de € 45,-- administratiekosten hebt verricht, ontvangt u van de woningstichting een bevestiging van uw inschrijving. Deze bevestiging is voorzien van uw inschrijfnummer. Met dit nummer kunt u te allen tijde informatie over uw inschrijving opvragen of wijzigen bij de woningstichting.

Indien u geen beschikking heeft over internet kunt u via ons telefoonnummer 043 60 40 854 of 043 367 37 37 een inschrijfformulier opvragen. Wel moet u dan zelf het inschrijfgeld van € 45,-- overmaken op de bankrekening die op het inschrijfformulier vermeld staat.

Alle vrijkomende woningen worden gepubliceerd op de website van de woningstichting www.woningstichtingbergenterblijt.nl onder de rubriek “Woningaanbod”.

Tevens worden er advertenties van vrijkomende woningen geplaatst in het 2-wekelijks "Kontaktblad" in Berg en Terblijt. 

Indien u in aanmerking wilt komen voor een vrijkomende woning dan kunt u zich op de website daarvoor aanmelden, door middel van het emailformulier onder de knop "info@woningstichtingbergenterblijt" welke in de publicatie bij de rubriek “Woningaanbod” staat vermeld.
Indien u echter op dat moment nog niet als woningzoekende bij de woningstichting staat ingeschreven moet u zich, om überhaupt in aanmerking te kunnen komen, alsnog inschrijven als woningzoekende. Zoals hierboven aangegeven kan dit op de website onder de rubriek “Huren” bij de keuze “Inschrijven als woningzoekende”.

Van alle ontvangen aanmeldingen voor een vrijkomende woning wordt beoordeeld wie voor de betreffende woning in aanmerking komt. In beginsel is dit de woningzoekende die voor het betreffende woningtype het langst als zodanig bij de woningstichting staat ingeschreven.

Bij de toewijzing kunnen er echter ook omstandigheden zijn die het noodzakelijk kunnen maken om van de basisregel van toewijzing aan de langst ingeschreven woningzoekende af te wijken, dit geldt echter alleen indien de specifieke situatie dit rechtvaardigt.
Tevens kan, indien noodzakelijk, van alle vrijkomende woningen een klein deel rechtstreeks door de woningstichting worden toegewezen aan een specifieke doelgroep woningzoekenden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de verplichte huisvesting van statushouders of andere probleemsituaties.

Wettelijke regels voor toewijzing sociale huurwoningen
Vanzelfsprekend moet u voldoen aan de wettelijke regels en bepalingen die gelden voor de toewijzing van sociale huurwoningen, zoals:

Maximale inkomensgrens
Zo mag het (gezamenlijk) inkomen voor meerpersoonshuishoudens in 2023 niet méér bedragen dan € 48.625,- per jaar. 
Voor éénpersoonshuishoudens mag het inkomen in 2023 niet méér bedragen dan € 44.625,- per jaar.

Passend toewijzen
Tevens is het, conform de huidige wetgeving, niet toegestaan om aan meerpersoonshuishoudens tot de AOW leeftijd met een (gezamenlijk) jaarinkomen in 2023 van maximaal € 34.575,- (vanaf 66 jaar en 10 mnd. € 33.800,-) een té dure woning toe te wijzen. 
Voor éénpersoonshuishoudens geldt hierbij tot de AOW leeftijd een maximaal jaarinkomen van € 25.475,- (vanaf 66 jaar en 10 mnd.              € 25.075,-).
Het gaat hierbij dus om huishoudens die op basis van hun inkomen in beginsel, afhankelijk van de huurprijs, voor huurtoeslag in aanmerking kunnen komen.
Bij huishoudens van 3 of meer personen gaat het in 2023 om de toewijzing van woningen met een hogere huurprijs dan € 678,66 per maand en bij huishoudens van 1 tot 2 personen om woningen met een hogere huurprijs dan € 633,25 per maand.

Inkomensvereisten en procedure bij toewijzing
Van groot belang is dat u bij het aanmelden voor een vrijkomende woning zelf al beoordeelt of u binnen de hierboven vermelde inkomenscategorie├źn valt en dus wat inkomen betreft in beginsel voor de vrijkomende sociale huurwoning in aanmerking kunt komen.

Welke documenten of andere zaken moet u kunnen overleggen indien u kandidaat wilt zijn voor een vrijkomende woning:
  • Inkomstenverklaring over 2021/2022 van de Belastingdienst. De inkomensverklaring is gratis op te vragen via de belastingtelefoon Tel. 0800 0543, zorg dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft. U moet er rekening mee houden dat het vijf werkdagen kan duren voordat u de inkomensverklaring krijgt opgestuurd.;
  • Als u nog geen inkomstenverklaring heeft, kunt u deze opvragen bij de Belastingdienst met uw DigiD viawww.mijnbelastingdienst.nl.
  • Recente salarisstroken van de laatste 3 maanden óf uitkeringsspecificaties;
  • Uittreksel bevolkingsregistratie mét woonverleden (aanvragen kan m.b.v. uw DigiD).  Woont u in de gemeente Valkenburg aan de Geul dan kunt u dit uittreksel middels de volgende link aanvragen : https://www.valkenburg.nl/voor-inwoners-en-ondernemers/uittreksels-verklaringen-en-documenten/uittreksel-brp
  • Een recente verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder (of als u momenteel inwoont, van uw laatst gehuurde woning), waaruit blijkt dat u de maandelijkse huur op tijd betaalt en geen overlast veroorzaakt. Indien u reeds huurder bent van woningstichting Berg en Terblijt of als u nog thuis bij uw ouders woont, hoeft u dit niet aan te leveren
  • Akkoord van Bewindvoering en/of Budgetbeheer (indien van toepassing)

Belangrijk:
Als u niet aan bovenstaande inkomens- en overige voorwaarden voldoet, dan kan/mag Woningstichting Berg en Terblijt u geen sociale huurwoning toewijzen. Tevens geldt als aanvullende voorwaarde dat geen toewijzing van een sociale huurwoning kan plaatsvinden indien:
  * u op ons verzoek niet op tijd alle documenten aan ons overlegt;
  * u huurachterstand heeft of overlast veroorzaakt bij uw huidige verhuurder.
 

Specifieke toewijzingscriteria
Naast de bovenstaande wettelijke regels en voorschriften is bij het toewijzen van sociale huurwoningen van Woningstichting Berg en Terblijt tevens van belang dat de woningzoekende voldoet aan de navolgende specifieke toewijzingscriteria voor bepaalde woningtypes.

Toewijzing eengezinswoningen
Eengezinswoningen worden bij voorrang toegewezen aan (1- of 2-ouder) gezinnen met 1 of meerdere kinderen, dan wel aan zogenaamde startende (dus jongere) gezinnen van twee personen zonder kinderen.
En zeker in het kader van het vrijmaken van eengezinswoningen via vertrek of doorstroming van ouderen uit eengezinswoningen naar bijvoorbeeld appartementen of specifieke seniorenwoningen geldt dat deze daardoor vrijkomende eengezinswoningen bij voorrang worden toegewezen aan jonge (startende) gezinnen.
Dus bij de toewijzing van deze woningen is niet het criterium van de langst ingeschrevene doorslaggevend, maar wel de gezinssamenstelling van de ingeschrevenen.

Toewijzing seniorenwoningen
Toewijzing van een specifieke seniorenwoning geschiedt in beginsel vanaf de 60-jarige leeftijd. In bijzondere persoonlijke situaties, zoals bijvoorbeeld bij ernstige lichamelijke beperkingen, kan het bestuur hiervan afwijken. Inschrijving als woningzoekende voor specifieke seniorenwoningen kan pas vanaf de 55-jarige leeftijd. 
Bij het bepalen van de tijdsduur dat iemand staat ingeschreven geldt bij woningzoekenden die al van vóór hun 55-jarige leeftijd staan ingeschreven enkel de inschrijvingsduur vanaf de 55-jarige leeftijd.

Woningruil
Bij met name woningcorporaties in de stedelijke gebieden worden aanvragen voor woningruil van huurders toegestaan mits de nieuwe huurder voldoet aan de specifieke voorwaarden voor het huren van de betreffende huurwoning van de corporatie.
Woningstichting Berg en Terblijt hanteert echter het beleid dat gezien de beperkte huurwoningvoorraad in Berg en Terblijt woningen die door vertrek van de huurder vrijkomen altijd aan alle woningzoekenden worden aangeboden.
Dit betekent dus dat de woningstichting als beleidsuitgangspunt heeft dat woningruil, al dan niet binnen het eigen woningbestand, niet wordt toegestaan omdat met name vanuit het rechtvaardigheidsbeginsel hiermede de kansen van andere woningzoekenden door de ‘min of meer toevallige’ kandidaat woningruiler teniet worden gedaan.

Vervolgproces van de woningtoewijzing
Indien de vrijkomende woning vanuit de kandidatenselectie aan u kan worden toegewezen ontvangt u hiervan een concrete aanbieding met alle informatie omtrent de woning en de verdere procedure.

Na uw aanvaarding van de aanbieding en nadat de vrijkomende woning aan u verhuurd is, vervalt daarmee automatisch uw inschrijving als woningzoekende. Indien u op een later tijdstip opnieuw voor een huurwoning in aanmerking wilt komen moet u zich eerst opnieuw als woningzoekende laten inschrijven. Zie hiervoor op de website onder de rubriek “Huren” bij de keuze “Inschrijven als woningzoekende”.

Wij adviseren u ook regelmatig de website van de woningstichting te raadplegen voor eventuele nieuwe mededelingen met betrekking tot de woningtoewijzing en de bekendmaking van vrijkomende woningen.