Bestuurlijke Organisatie

In de organisatie van de Woningstichting Berg en Terblijt zijn een aantal bestuurscolleges werkzaam, te weten:
 • de Raad van Commissarissen;
 • het Algemeen Bestuur;
 • het Dagelijks Bestuur.
De samenstelling en bevoegdheden van de bestuurscolleges zijn geregeld in de statuten. 

De Raad van Commissarissen.
De raad van commissarissen is als volgt samengesteld:
 • De heer Ir. J.H.E. Vissers, voorzitter     benoemd tot 1-1-2023, niet meer herbenoembaar
 • Mevrouw Mr. C.P.E. Abels,                    benoemd tot 1-1-2023, niet meer herbenoembaar
 • De heer J. van Rijen.                              benoemd tot 1-1-2021, daarna herbenoembaar
De heer van Rijen is benoemd op voordracht van de Bewonersraad.

Het Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur, als onderdeel van het Algemeen Bestuur, bestaat uit drie personen, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur bestaan uit de dagelijkse uitvoering van, en de verantwoordelijkheid voor, de in artikel 12 van de statuten beschreven taken van het Algemeen Bestuur. 
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt :
 • De heer H.J.G.M. Huntjens, voorzitter                    benoemd tot 1-1-2023
 • De heer J.H. Spaans, secretaris                               benoemd tot 1-1-2020 
 • De heer A.N.H. Mulkens, penningmeester              benoemd tot 1-7-2020
Het Algemeen Bestuur
De overige bestuursleden vormen samen met het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur. 
Dit zijn aan het einde van het verslagjaar de volgende personen:
 • De heer J. Dauven                                                  benoemd tot 1-7-2020
 • De heer C. Savelkoul                                              benoemd tot 23-8-2021
 • De heer W. van de Wier                                          benoemd tot 1-10-2022 
De heer C. Savelkoul is benoemd op voordracht van de bewonersraad. Hiermee is voldaan aan artikel 7 lid 6 van de statuten.