Bestuurlijke Organisatie
In de organisatie van de Woningstichting Berg en Terblijt zijn een aantal bestuurscolleges werkzaam, te weten:
 • de Raad van Commissarissen;
 • het Algemeen Bestuur;
 • het Dagelijks Bestuur.
De samenstelling en bevoegdheden van de bestuurscolleges zijn geregeld in de wettelijke Statuten, het Reglement Raad van Commissarissen en het Bestuursreglement.

De Raad van Commissarissen.
De raad van commissarissen is als volgt samengesteld:
 • De heer Ir. J.H.E. Vissers, voorzitter,    benoemd tot 1-1-2023,  daarna niet meer herbenoembaar
 • Mevrouw Mr. C.P.E. Abels,                    benoemd tot 1-1-2023,  daarna niet meer herbenoembaar
 • De heer J. van Rijen.                              benoemd tot 1-1-2025,  daarna niet meer herbenoembaar
De heer van Rijen is benoemd op voordracht van de Bewonersraad.

Het Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur, als onderdeel van het Algemeen Bestuur, bestaat uit drie personen, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur bestaan uit de dagelijkse uitvoering van, en de verantwoordelijkheid voor, de in artikel 12 van de statuten beschreven taken van het Algemeen Bestuur. 
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt :
 • De heer H.J.G.M. Huntjens, voorzitter                  benoemd tot 1-1-2023
 • Mevrouw M.H.M.G. Leenders-Stassen, secretaris benoemd tot 1-1-2024 
 • De heer J.E.J. van Kan, penningmeester               benoemd tot 1-9-2024
Het Algemeen Bestuur
De overige bestuursleden vormen samen met het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur. 
De overige leden van het Algemeen Bestuur zijn:
 • De heer J. Dauven                                                  benoemd tot 1-7-2024
 • De heer C. Savelkoul                                              benoemd tot 23-8-2025
 • De heer W. van de Wier                                         benoemd tot 1-10-2022 
De heer C. Savelkoul is benoemd op voordracht van de bewonersraad. 
Hiermee is voldaan aan artikel 7 lid 6 van de statuten.