Bestuurlijke Organisatie

 In de organisatie van de Woningstichting Berg en Terblijt is sprake van een twee-laags bestuursmodel bestaande uit:

 • de Raad van Commissarissen;
 • het Algemeen Bestuur;
Omdat de woningstichting geen eigen werkapparaat heeft en er derhalve geen sprake is van een directie zijn de samenstelling en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en de Raad van Commissarissen geregeld in de wettelijke Statuten, het Reglement Raad van Commissarissen en het Bestuursreglement.

De Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen is als volgt samengesteld:
 • De heer J. van Rijen, voorzitter,      benoemd tot 1-1-2025,         daarna niet meer herbenoembaar
 • Mevrouw P.M.H. Huls-Erkens,        benoemd tot 1-1-2027,         daarna voor 4 jaar herbenoembaar
 • De heer R. Herben                           benoemd tot 1-2-2026          daarna voor 4 jaar herbenoembaar
De heer van Rijen is benoemd op voordracht van de Bewonersraad.

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen bestuur bestaat uit de onderstaande zes personen die allen een specifiek aandachts- en taakveld invullen.
Naast deze rol- en taakverdeling geldt dat conform de in artikel 12 van de statuten beschreven taken van het Algemeen Bestuur de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester als afgevaardigde van het volledige Algemeen Bestuur deze formele bestuurstaken verrichten.
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur ziet er als volgt uit :
 • Mevrouw A.M.H. Vankan,                               Voorzitter                                  1-7-2026
 • Mevrouw M.H.M.G. Leenders-Stassen,         Secretaris                                   1-10-2023
 • De heer J.E.J. van Kan,                                 Penningmeester                          1-9-2024
 • De heer J.M.M.  Dauven,                               Bewonerszaken en Website       1-7-2024
 • De heer R.H.M. van Houten,                         Technisch Vastgoedbeheer         1-1-2027
 • De heer C. Savelkoul,                                    Voordracht Bewonersraad          23-8-2025
De heer C. Savelkoul is benoemd op voordracht van de bewonersraad.
Hiermee is voldaan aan artikel 7 lid 6 van de statuten.

Maatschappelijke functies bestuursleden.

mevr. VankanBestuurder; Toezichthouder
mevr. LeendersManager Ruimte; gemeente Meerssen
dhr. van KanAccountmanager grootzakelijk Rabobank
dhr. DauvenGepensioneerd. Voorheen adj. dir speciaal onderwijs
dhr. van HoutenMedewerker onderhoud en vastgoed Zaam Wonen
dhr. SavelkoulChauffeur