GOVERNANCE

Woningstichting Berg en Terblijt heeft op basis van de Woningwet 2015 en het vernieuwde Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) invulling gegeven aan vernieuwing van de formele wettelijke stichtingsstatuten en de samenstelling en invoering van de diverse statuten en reglementen die de nieuwe Woningwet, in met name het kader van een consistente bedrijfsvoering en "good governance", voorschrijft.

Bij de "good governance" gaat het vooral over de transparante en correcte wijze waarop het Algemeen bestuur en de Raad van Commissarissen van de woningstichting functioneren ten behoeve van de doelstellingen van de woningstichting en ten dienste van de diverse doelgroepen die tot het taakveld van een woningcorporatie horen.

In het verlengde daarvan heeft de woningstichting een beleidsdocument opgesteld waarin zij naast de missie en de visie van de woningstichting ook de daaruit voortvloeiende strategische lange termijn doelstellingen van de woningstichting heeft neergelegd.
Vervolgens zijn deze doelstellingen uitgewerkt in een strategisch activiteitenplan dat de basis vormt voor een concrete 10-jarige meerjarenplan om het woningbezit voortdurend af te stemmen op de doelgroepen van beleid en de ontwikkelingen daarvan, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.

Kijk voor de nadere uitwerking in statuten en reglement van alle zaken met betrekking tot de taken en werkzaamheden van de woningstichting in de kolom bij de keuze :

                               "Statuten, Beleidsdocument en Reglementen"