Huurverhogingsbeleid per 1 juli 2019

Zoals in de bijlage "Huurbeleid Woningstichting Berg en Terblijt per 1-7-2019"  is weergegeven is de maximale huurverhoging op basis van de inflatieontwikkeling per december 2018 door de regering vastgesteld op 2,6% voor alle corporatiewoningen van een woningstichting gezamenlijk. Bestaande uit het inflatiepercentage van 1,6%, verhoogd met een aanvullende verhoging van 1%.
Tevens geeft de wet op individueel huurdersniveau de mogelijkheid voor een gedifferentieerde huurverhoging tot maximaal 4,1% bij een huishoudinkomen tot en met € 42.436,-.
Daarnaast kan tevens een aanvullende individuele extra huurverhoging van 1,5%, dus totaal van 5,6%, worden toegepast indien het huishoudinkomen meer bedraagt dan € 42.436,-.

Met instemming van de Bewonersraad en onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen heeft het Bestuur van de woningstichting besloten de huurverhoging per 1 juli 2019 voor alle woningen vast te stellen op 1,5%.

Dit is gelijk aan het percentage van de inflatieontwikkeling tot en met oktober 2018, waarmee in de financiele begroting voor het jaar 2019 is rekening gehouden. En aangezien het uiteindelijke inflatiepercentage van 1,6% slechts in beperkte mate hiervan afwijkt heeft het Bestuur besloten het in november gekozen uitgangspunt van 1,5% huurverhoging in 2019 te handhaven.

Er wordt door de woningstichting dus geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid van de individuele gedifferentieerde verhoging tot maximaal 4,1%, evenmin als van de mogelijkheid voor de aanvullende extra inkomensafhankelijke huurverhoging welke leidt tot een totale maximale huurverhoging van 5,6%.

Vóór 1 mei 2019 worden de individuele huurverhogingsbrieven aan de huurders toegezonden, met daarbij toegevoegd de Huurkrant 2019 waarmee de rijksoverheid aanvullende informatie over het landelijk huurbeleid en de huurverhoging per 1 juli 2019 verstrekt.

Klik hier voor het :  Huurbeleid Woningstichting Berg en Terblijt per 1-7-2019