Oktober 2021

Op 5 oktober j.l. is door het bestuur en Raad van Commissarissen, ter opvolging van het Beleidsdocument 2017-2021, een nieuw Beleids- en Ondernemingsplan voor de jaren 2022 t/m 2026 vastgesteld.

Op basis van de huidige situatie en de verwachtingen ten aanzien van de volkshuisvestelijke ontwikkelingen in de komende jaren hebben bestuur en commissarissen in een geactualiseerd beleids- en ondernemingsplan het eigen beleid van de woningstichting voor de komende jaren geformuleerd en vastgelegd.

Het belangrijkste uitgangspunt blijft hierbij de behartiging van de volkshuisvestelijke belangen van de inwoners van Berg en Terblijt en de waarborging van kwalitatieve, betaalbare huisvestingsmogelijkheden voor alle doelgroepen woningzoekenden binnen de sociale volkshuisvestingssector.

Op deze website kunt u bij het onderdeel "Over Woningstichting Berg en Terblijt" in de keuze "Over ons" bij het sub-onderdeel "Statuten. Beleidsdocument en reglementen" het nieuwe Beleids- en Ondernemingsplan 2022-2026 lezen.

Of klik hier om het Beleids- en Ondernemingsplan 2022-2026 direct te lezen