HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE :

                                                                      Contractnummer: 565…..

De ondergetekenden:

Woningstichting Berg en Terblijt, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Berg en Terblijt aan de Langen Akker nr. 52,

hierna te noemen 'verhuurder',

en

Naam huurder…..,

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: ‘huurder’,

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

I          Het gehuurde
Artikel 1
Verhuurder verhuurt aan huurder die in huur aanneemt de woning, gelegen aan de Adres te Woonplaats, inclusief onroerende aanhorigheden en inclusief het medegebruik van de om het complex eventueel gelegen groenstroken, en tuinen die als onroerende aanhorigheid zijn te beschouwen en het medegebruik van eventueel gemeenschappelijke ruimten, hierna te noemen: ‘het gehuurde’.
Een beschrijving van het gehuurde is als bijlage opgenomen.

II         De bestemming van het gehuurde
Artikel 2
Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen.

III       De huurperiode
Artikel 3
De huurovereenkomst is met ingang van ……. aangegaan voor onbepaalde tijd.

IV        De door huurder te betalen prijs
Artikel 4
4.1      Vanaf de ingangsdatum van de huur is huurder maandelijks een prijs verschuldigd. 
           Deze bestaat uit de huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor de in verband
           met de bewoning van de woonruimte geleverde zaken en diensten, 
           hierna te noemen ‘servicekosten’.
4.2      De door huurder verschuldigde (kale) huurprijs bedraagt: € …..
           (zegge:  ………)
           De huurprijs wordt jaarlijks gewijzigd overeenkomstig de bij of krachtens de wet 
           bepaalde wijze.
4.3      Het maandelijks voorschotbedrag met betrekking tot de servicekosten die jaarlijks 
           worden verrekend, is als volgt gespecificeerd:       € ...........
           Het maandelijks voorschotbedrag met betrekking tot de servicekosten die jaarlijks
           niet worden verrekend, is als volgt gespecificeerd:   € ……....
           Het maandelijks door de huurder verschuldigde bedrag komt daarmee op totaal € …….
4.4      Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel, bij vooruitbetaling,
           vóór de eerste van de maand door overmaking van het verschuldigde bedrag op 
           bankrekeningnummer NL15 RABO 0106 2004 29 ten name van verhuurder.

V          De administratiekosten en de eerste huurtermijn
Artikel 5
Bij ondertekening van dit contract betaalt huurder:

Huur …….
Extra maand ……
….
….
Totaal
…..

VI        De woonplaatskeuze van huurder
Artikel 6
Huurder verklaart gedurende de huurovereen­komst woon­plaats te hebben gekozen in het gehuurde.
Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal huurder aan verhuurder zijn nieuwe adres schriftelijk doorgeven.

VII      De Algemene huurvoorwaarden van verhuurder
Artikel 7
7.1      Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte 
           d.d. 9 oktober 2013 van de verhuurder van toepassing. 
           Deze kunt u raadplegen op www.woningstichtingbergenterblijt.nl.
7.2      In afwijking van, respectievelijk als aanvulling op de Algemene Huurvoorwaarden 
           zelfstandige woonruimte van verhuurder is het volgende overeengekomen:

VIII De bijlagen bij dit contract
Artikel 8
8.1      Bij de ondertekening van dit contract heeft huurder ontvangen:
           a.   de Algemene Voorwaarden zelfstandige woonruimte van verhuurder;
           b.   de beschrijving van het gehuurde;
8.2      De in het eerste lid van dit artikel bedoelde bijlagen maken deel uit van de huurovereenkomst.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Berg en Terblijt, datum

Verhuurder:
……
Huurder:
…..