Visitatie

In 2019 is door het gecertificeerde bureau Raeflex de 4-jaarlijkse visitatie, zoals voorgeschreven in de Woningwet 2015 en in detail uitgewerkt door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), bij Woningstichting Berg en Terblijt over de periode 2015 t/m 2018 uitgevoerd.

Dit was de eerste keer dat bij de Woningstichting Berg en Terblijt een visitatie is uitgevoerd. Vanwege de beperkte omvang van het woningbezit (296 woningen) en de puur op de kerntaak (het zorgdragen voor huisvesting van de sociale doelgroep) gerichte activiteiten, alsmede vanuit kostenoogpunt, is de woningstichting geen lid van de branchevereniging Aedes. En is er dientengevolge in de afgelopen jaren geen visitatie conform de Aedes Governancecode uitgevoerd.

De uitgevoerde visitatie richt zich met name op 4 prestatievelden, te weten :
    1.  Presteren naar Opgaven en Ambities
    2.  Presteren volgens Belanghebbenden
    3.  Presteren naar Vermogen
    4.  Governance
In het visitatierapport worden deze 4 prestatievelden uitgebreid toegelicht en beoordeeld.

Het uitgebrachte visitatierapport van Raeflex is door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) goedgekeurd en voor publicatie vrijgegeven.
Naast de toezending van dit rapport aan de Autoriteit woningcorporaties die namens de Minister van Binnenlandse Zaken het toezicht op de woningcorporaties in Nederland uitoefent, wordt dit rapport ook middels publicatie op de website van de woningstichting voor eenieder inzichtelijk gemaakt.

Klik hier voor het Visitatierapport 2019

Mocht deze publicatie bij u nog vragen oproepen of anderszins een nadere toelichting gewenst zijn, vernemen wij dat graag van u middels een bericht aan ons emailadres :  info@woningstichtingbergenterblijt.nl